mySTOCK® PRODUCTION

Oborová verze Production produktu mySTOCK® WMS slouží k podpoře MTZ výroby (vyskladnění, naskladnění), evidenci výrobních příkazů a jejich parametrů, evidenci strojních center a předávacích umístění (před výrobou, před strojem apod.) i evidenci a pohybu nosičů na všech pracovištích (ve skladu i výrobě). Nepodporuje však evidenci výrobních předpisů, kusovníků a norem ani automatický odpis spotřebovaného materiálu.

Napojení na výrobní pracoviště má mnoho výhod. Zaměstnanci skladu pracují v jediném systému WMS a jsou úkolováni jednotně dle celkové fronty práce a priorit. Navíc mohou být využiti na různé skladové operace, zásobování, příp. i příjem z výroby, což platí i o technice. Velmi nápomocné je jednoznačné rozlišení kompetencí – za co odpovídá sklad a za co výroba. mySTOCK® WMS také usnadní inventarizaci zásob na předávacích umístěních (pomocí nástrojů WMS) a umožní evidovat výkony a provádět reporting v jediném WMS systému. Napojení na WMS (provoláváním WS) je možné nejen ze strany ERP, ale i specializovaného MRP.

Hlavní nevýhodou je náročnější, resp. delší implementace, jelikož je nutné zapracovat WS rest API vyhrazené pro výrobní operace.

 

Skladové atributy podporující výrobu

Mezi skladové atributy podporující výrobu patří šarže, která umožňuje úplnou tracebilitu, což je výhodné zejména např. v potravinářském či farmaceutickém průmyslu.

Ostatní atributy a parametry podporující výrobu jsou sortiment, který umožňuje evidovat šarži, dále možnost rozlišit šarži podle data expirace či země původu a v neposlední řadě zadání výrobních (sériových) čísel, která mohou mít i podobu čárového kódu. Slouží jako jedinečný identifikátor každého kusu a umožňují zjednodušenou evidenci v jakékoli fázi, kterou si zvolíte – na vstupu, na vstupu i výstupu nebo jen na výstupu.

Evidence podporující výrobu

Vstupem z ERP (externího IS) je převodní výdejka a převodní příjemka. Tyto doklady jsou do WMS importovány jako výrobní příkaz (VP), výdejka (vnitřní) či příjemka (vnitřní), v závislosti na UC.

 

Případy užití a typy výrobních příkazů: 

Přepracování 

Výrobní příkaz typu přepracování vždy pracuje se změnou sortimentu (změnou kódu/SKU): vstupem je tedy n sortimentů, výstupem m sortimentů. Příkaz lze použít nejen pro materiál, ale i pro obaly, etikety apod., které jsou evidovány jako skladová zásoba. Je vhodný pro operace kompletace, přebalení, dekompletace, jednoduché montáže apod.

Požadavek generuje ERP (externí IS), ve WMS je evidován jako výrobní příkaz (na vstupu) a je doplněn o parametry výrobního příkazu (na výstupu). Po importu do WMS dispečer ručně uvolňuje příkaz ke zpracování a určuje pracoviště. Dále jsou generovány úkoly na vyskladnění sortimentu na pracoviště. Nelze změnit množství ani na vstupu, ani na výstupu, pouze lze celý příkaz stornovat. Při přepracování se negenerují úkoly na naskladnění výstupu, probíhá pouze ruční přemístění bez úkolu. Po ukončení se v aplikaci spustí jen událost 7 na ukončení dokladu. Více se dočtete v naší Kvadopedii.

V mobilní aplikaci se příkaz nachází pod názvem přepracování a je dostupný ve verzi Retail, Production a Logistics.

 

Záměna 

Výrobní příkaz typu záměna je totožný jako příkaz přepracování – jediný rozdíl je v tom, že poměr vstup : výstup je 1 : 1 (jeden vstupní sortiment, jeden výstupní sortiment). Příkaz se používá v situacích, kdy je potřeba tentýž sortiment zaměnit za jiný, který se liší buď pouze tím, že je evidován pod novým SKU/EAN, nebo má např. jiný obal, etiketu apod.

V mobilní aplikaci je příkaz dostupný jako přepracování a je nabízen v oborové verzi Retail, Production i Logistics.

 

Vyskladnění na pracoviště výroby s výdejem

Pro vyskladnění výrobní dávky (množiny sortimentů) do výroby na pracovišti výroby s výdejem slouží výrobní příkaz typu vyskladnění do výroby. Po importu výrobního příkazu jsou automaticky generovány úkoly na přeskladnění. Sortiment vstupující do výroby je po dokončení vyskladnění na výstupní umístění automaticky vydán ze skladu WMS.

Požadavek generuje ERP (externí IS). V mobilní aplikaci jej naleznete jako přemístění dle úkolu, popř. vyhrazený proces (ten zobrazuje pouze úkoly pro vyskladnění do výroby). Je dostupný v oborové verzi Production.

 

Vyskladnění na pracoviště výroby bez výdeje 

Na pracovištích výroby bez výdeje, když je potřeba doplnit zásoby pro výrobní operace na umístění výroby, se používá stejný výrobní příkaz jako u pracovišť s výdejem, tj. vyskladnění do výroby, ale příkaz má v tomto případě parametr bez ukončení výdejky WMS. Sortiment vstupující do výroby zůstává po dokončení přesunu evidován na umístění výroby (umístění evidované ve WMS). Množství úkolu lze automaticky zaokrouhlit na množství celého balení. V budoucnu bude WMS zohledňovat i volné množství na umístění výroby. Poté, co WMS zpracuje výrobní příkaz, je očekáván jednak import výdejky pro odpis spotřebovaného sortimentu na umístění výroby (k odpisu dochází ve WMS automaticky), jednak import příjemky pro příjem sortimentu vystupujícího z výroby (ta je bez vazby na výrobní příkaz).

Požadavek generuje ERP (externí IS). V mobilní aplikaci jej naleznete jako přemístění dle úkolu, popř. vyhrazený proces (ten zobrazuje pouze úkoly pro vyskladnění do výroby). Je dostupný v oborové verzi Production.

 

Výdej sortimentu z umístění výroby (umístění evidované ve WMS)

Slouží pro odpis materiálu, který je evidován na umístění výroby (viz Vyskladnění na pracoviště výroby bez výdeje). Probíhá formou importu a zpracování výdejky z ERP (externího IS), parametrem je kód umístění výroby, sortiment a množství, popř. doplňující údaje (šarže). Jedná se o automatický proces.

 

Příjem z výroby – automatický 

Automatický příjem z výroby se používá u příjmu polotovarů nebo hotových výrobků, pokud je zaručena správnost dokladu příjemky. Probíhá formou importu a zpracování převodní (vnitřní) příjemky, parametrem příjemky je kód umístění výroby (umístění evidované ve WMS) a lze takto přenášet všechny atributy položek, tedy VČ, šarže a její parametry. Není však možné přiřadit nosič. Sortiment vystupující z výroby je přijat na sklad WMS, kde v současnosti probíhá naskladnění přemístěním bez úkolu; připravujeme též funkci naskladnění formou automaticky generovaného úkolu na naskladnění.

Požadavek generuje ERP (externí IS) a jedná se o automatický proces. Je dostupný v oborové verzi Production.

 

Příjem z výroby – poloautomatický nebo ruční 

Poloautomatický nebo ruční příjem z výroby se používá u takových polotovarů nebo hotových výrobků, kde není zaručena správnost dokladu příjemky a pracovník příjmu musí přijímanou dávku zkontrolovat, spočítat, zaevidovat šarže apod. Při poloautomatickém (zrychleném) příjmu pracovník vybírá příjemku, příjmové umístění a rovnou příjemku potvrzuje (ukončuje), tedy nemusí žádnou položku identifikovat, počítat apod. (WT Wintech). Při ručním příjmu probíhá proces standardně, včetně identifikace položek, množství apod. (DAKO). Výrobní příkaz probíhá formou importu a zpracování převodní (vnitřní) příjemky. Sortiment vystupující z výroby je přijat na sklad WMS a dále naskladněn dle standardního algoritmu.

Požadavek generuje ERP (externí IS). V mobilní aplikaci je k dispozici jako příjem. Je dostupný v oborové verzi Production.

 

Změna parametrů šarže

Výrobní příkaz typu změna parametrů se prozatím používá pouze pro změnu (prodloužení) data expirace. Podmínkou použití je evidence sortimentu na interní šarži. Jedná se o automatický proces, při němž je updatována výrobní šarže nebo všechny interní šarže dané výrobní šarže.

 

Výdej do spotřeby

Výrobní příkaz typu výdej do spotřeby se používá pro výdej obalového materiálu, který je ve WMS evidován jako skladová zásoba. Výrobní příkaz generuje úkoly na přemístění sortimentu na umístění typu spotřeba. Výdej (odpis) ve WMS je proveden automaticky po splnění úkolů nebo dodatečně po importu výdejky.

 

Přeprodej mezi ukladateli (připravujeme)

Aktuálně připravujeme též výrobní příkaz typu přeprodej mezi ukladateli, který bude dostupný v oborové verzi Logistics a bude sloužit k přeprodeji sortimentu mezi ukladateli. Bude realizován přes úkoly (ne expediční doklady) a se změnou sortimentu se změní nejen kód sortimentu, ale také ukladatel, interní šarže apod.

Nástavbové funkcionality výrobních příkazů

V oborové verzi Production mohou být příkazy realizovány dle data a času a je možné zajistit vazbu výrobní zakázky přicházející z ERP na výrobní příkaz prováděný ve WMS. Také lze nastavit automatické slučování výrobních příkazů stejné výrobní zakázky a použít prioritizaci dokladů a úkolů. Příkazy je možné použít pro sortiment s nosičem i bez nosiče. Všechny tyto nástavbové funkcionality využívá náš klient společnost DAKO. Také je možné nastavit, zda mají být příkazy plněny pouze kompletně, nebo kompletně i částečně.

Procesy mobilní aplikace podporující výrobu

V případě potřeby změny sortimentu nabízí mobilní aplikace proces přepracování. Dále pro vyskladnění do výroby slouží proces přemístění dle úkolu. Pro tyto účely má uživatel možnost vyfiltrovat úkoly s vazbou na VP. Pro příjem polotovarů nebo hotových výrobků se používá proces příjem, který umožňuje vyfiltrovat příjemky z výroby. Proces může probíhat standardně, poloautomaticky nebo zcela automaticky.